Privacy policy Student Jobber

Student Jobber respecteert de privacy van eenieder van wie persoonsgegevens door Student Jobber worden verwerkt, waaronder mede begrepen die van bezoekers en gebruikers van de website www.studentjobber.nl (hierna: ‘de website’). Student Jobber acht de zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Student Jobber zal uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016).

Student Jobber verwerkt persoonsgegevens die u zelf verschaft aan Student Jobber, zoals bij:

  • Telefonisch, mail- of WhatsApp-contact;
  • Het versturen van een bericht middels het contactformulier op de website;
  • Het middels registratie op de website aangaan van een gebruiksovereenkomst met Student Jobber en het vervolgens aanmaken van een profiel;
  • Het schrijven van een review;
  • Het inschrijven middels de website voor de ontvangst van nieuwsbrieven.

De persoonsgegevens die u aan Student Jobber verstrekt, worden verwerkt voor de doeleinden waarvoor u deze hebt opgegeven en voor het overige zoals beschreven in deze privacy policy.

Indien u, bijvoorbeeld middels het contactformulier op de website, telefonisch of per e-mail of Whatsapp persoonsgegevens verstrekt, worden deze door Student Jobber uitsluitend verwerkt om uw contactverzoek te kunnen behandelen. Indien u een gebruiksovereenkomst met Student Jobber hebt gesloten, worden de door u opgegeven persoonsgegevens uitsluitend gebruikt om de betreffende overeenkomst te kunnen uitvoeren. Student Jobber bemiddelt in het kader van gebruiksovereenkomsten tussen freelancers en opdrachtgevers bij de totstandkoming van opdrachten en verzorgt de administratieve en financiële afwikkeling ter zake. Indien u als opdrachtgever of freelancer een gebruiksovereenkomst met Student Jobber hebt gesloten, kunt u op de website een profiel aanmaken. Profielen bestaan onder meer uit de volgende (mogelijk) naar personen herleidbare gegevens: (bedrijfs)naam, KvK-nummer, website, adres, bankrekeningnummer, telefoonnummer, e-mailadres, gebruikersnaam, links naar sociale media profielen en specifiek ten aanzien van freelancers: werkervaring, specialismen, opleiding, leeftijd, locatie, geslacht, andere persoonskenmerken, foto’s, video’s en andere bestanden en teksten. 

Opdrachtgevers bieden middels de website opdrachten aan die freelancers kunnen aannemen. Freelancers doen dit door op opdrachten te bieden; indien een freelancer zijn bieding bevestigt en de betreffende opdrachtgever de bieding accepteert, komt een overeenkomst (de opdracht) tussen de betreffende freelancer en opdrachtgever tot stand. Totdat een opdracht tussen een opdrachtgever en freelancer tot stand is gekomen, wordt alleen de (bedrijfs)naam van de opdrachtgever/freelancer middels de website geopenbaard voor iedere gebruiker van de website. Nadat een opdracht tot stand is gekomen, worden de andere voor de uitvoering van de opdracht relevante profielgegevens aan de opdrachtgever c.q. freelancer bekendgemaakt, waaronder hun contactgegevens mede begrepen.

In het kader van gebruiksovereenkomsten is Student Jobber gerechtigd om freelancers te verzoeken een kopie van hun identiteitsbewijs toe te sturen om fraude te vermijden. In een voorkomend geval wordt freelancers aangeraden om de MRZ (machine readable zone, de strook met nummers op het document), documentnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken ter bescherming van hun privacy.

Voorts is Student Jobber in het kader van gebruiksovereenkomsten gerechtigd u per e-mail een maandelijkse nieuwsbrief te sturen met informatie over de dienstverlening van Studentjobber, zoals wat betreft updates, nieuwtjes en tips. Omdat dit betrekking heeft op informatie die in enige mate gerelateerd is aan de gebruiksovereenkomst, mag Student Jobber deze nieuwsbrieven versturen zonder uw voorafgaande instemming. U kunt zich voor de verdere ontvangst van deze nieuwsbrieven uitschrijven op de daartoe in de betreffende berichten aangegeven wijze.

Voorts is het nu of in de toekomst mogelijk dat u zich op de website expliciet aanmeldt voor de ontvangst van nieuwsbrieven. Indien u zich uitdrukkelijk voor de ontvangst van nieuwbrieven hebt aangemeld, zal Student Jobber de in het kader daarvan door u opgegeven persoonsgegevens uitsluitend verwerken om u de gevraagde nieuwsbrieven te kunnen versturen. Ook in dat geval geldt dat u zich voor de verdere ontvangst van dergelijke berichten kunt uitschrijven op de daartoe in de betreffende berichten aangegeven wijze.

Indien u als opdrachtgever een review op de website plaatst over een freelancer of indien een review over u als freelancer op de website is geplaatst, worden de in dat kader door opdrachtgevers verstrekte persoonsgegevens uitsluitend gebruikt om de review op de website te kunnen openbaren.

Het is mogelijk dat een gebruiker van de website een ander uitnodigt om zich ook aan te sluiten op de website. De in dat kader verstrekte persoonsgegevens, zoals e-mailadres, worden door Student Jobber gebruikt om de uitnodiging te versturen. Verondersteld wordt dat een gebruiker die een ander uitnodigt, toestemming van deze ander heeft verkregen om zijn persoonsgegevens voor die doeleinden te gebruiken.

Bovenstaande verwerking van persoonsgegevens is volgens de wet toegestaan op de grond dat u daarvoor impliciete of expliciete toestemming hebt gegeven, dan wel op de grond dat de verwerking noodzakelijk is om uitvoering te geven aan een tussen u en Student Jobber gesloten overeenkomst. “Overeenkomst” moet in dit kader ruim worden opgevat. Zo wordt, naast de gebruiksovereenkomst tussen u en Student Jobber, uw eventuele inschrijving voor de ontvangst van nieuwsbrieven, het plaatsen van een review op de website en de financiële en administratieve afwikkeling van opdrachten tussen u en een opdrachtgever c.q. freelancer ook als “overeenkomst” aangemerkt.

Daarnaast verwerkt Student Jobber persoonsgegevens indien en voor zover dit op grond van een wettelijk voorschrift of gerechtelijk bevel noodzakelijk is, alsook op de zogenoemde rechtsgrond ‘gerechtvaardigde belangen’. Onder gerechtvaardigde belangen worden bijvoorbeeld begrepen het opsporen van (pogingen tot) onrechtmatige en/of strafbare gedragingen gericht tegen Student Jobber of derden, bijvoorbeeld in verband met het gebruik van de website. Voorts worden onder gerechtvaardigde belangen begrepen het verwerken (waaronder het opslaan mede begrepen) van uw persoonsgegevens door de hostingprovider van Student Jobber, om de website en e-mailvoorzieningen van Student Jobber te kunnen exploiteren, de exploitant van door Student Jobber gebruikte WhatsApp-software om de betreffende berichtenfunctie mogelijk te maken, de exploitant van de door Student Jobber gebruikte reviewsoftware voor het kunnen openbaren van uw review op de website, de exploitant van de door Student Jobber gebruikte websoftware (WordPress en WooCommerce) om de website te kunnen exploiteren, een externe betaalprovider voor de afwikkeling van online betalingen middels de website en de exploitant van de door Student Jobber gebruikte cloud-software voor de opslag van data. Ook werkt Student Jobber samen met een externe websitebeheerder die, voor zover noodzakelijk of onontkoombaar, toegang zou kunnen verkrijgen tot de middels de website door u opgegeven persoonsgegevens. Indien u gebruik maakt van de ID-Check worden uw gegevens verwerkt door DataChecker B.V. door middel van het ID-securelink portaal.

Student Jobber slaat uw persoonsgegevens op binnen de Europese Economische Ruimte (“EER”). Het kan echter voorkomen dat bepaalde persoonsgegevens die Student Jobber verzamelt, worden doorgegeven aan of opgeslagen buiten de EER omdat een externe dienstverlener van Student Jobber daar gevestigd is. Wanneer hiervan sprake is, draagt Student Jobber er zorg voor dat de verwerking van uw persoonsgegevens buiten de EER gebeurt op een veilige en rechtmatige wijze. Student Jobber zal in dat verband dan ook de noodzakelijke stappen ondernemen om te garanderen dat uw persoonsgegevens voldoende worden beschermd.

In alle gevallen geldt dat uitsluitend daartoe geautoriseerde medewerkers van Student Jobber toegang hebben tot uw persoonsgegevens en uitsluitend voor zover dat nodig is ter uitvoering van de aan hen opgedragen taken. Dit geldt ook ten aanzien van derden aan wie Student Jobber persoonsgegevens verstrekt zoals hierboven beschreven. Student Jobber zal uw persoonsgegevens onder geen beding verkopen. De personen die onder verantwoordelijkheid van Student Jobber vallen, evenals door Student Jobber ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te respecteren. Voor zover Student Jobber de verwerking van persoonsgegevens uitbesteedt aan een derde partij, zal Student Jobber de noodzakelijke stappen ondernemen om te garanderen dat uw persoonsgegevens voldoende worden beschermd. Zulke stappen omvatten, indien en voor zover dat volgens de wet is vereist, het hanteren van een verwerkersovereenkomst met dergelijke ontvangers om te zorgen dat zij dezelfde of vergelijkbare technische en organisatorische maatregelen treffen als Student Jobber, zodat uw persoonsgegevens voldoende worden beschermd.

Cookies en vergelijkbare technieken die Student Jobber gebruikt

Student Jobber gebruikt functionele, analytische cookies, marketingcookies, sociale media cookies en vergelijkbare technieken. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het bezoek aan de website wordt opgeslagen in de browser van uw apparaat. Student Jobber gebruikt cookies met slechts een technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Voorts verzamelt Student Jobber middels analytische cookies gegevens voor onderzoek teneinde een beter inzicht te krijgen in het gebruik van de website door de bezoekers daarvan. Analytische cookies helpen analyseren op welke wijze de website wordt gebruikt door logboekgegevens en bezoekersgedrag op de website in anonieme vorm te verzamelen.

Tevens gebruikt Student Jobber cookies voor het personaliseren van de website, voor communicatie met u en het tonen van relevante aanbiedingen en advertenties op de website en via websites van derden. Student Jobber gebruikt alleen informatie voor het personaliseren van de website, de communicatie met u en het tonen van relevante aanbiedingen en advertenties als u daar toestemming voor hebt gegeven. Om deze informatie te verzamelen worden marketingcookies gebruikt. Ook kan Student Jobber uw persoonsgegevens koppelen aan eventuele aanvullende informatie die Student Jobber van u heeft ontvangen. Student Jobber kan uw persoonsgegevens ook delen met vertrouwde derden, bijvoorbeeld adverteerders, reclamebureaus en reclamenetwerken, om u persoonlijke aanbiedingen te kunnen doen. Deze derde partijen kunnen hun eigen cookies op uw apparaat plaatsen om Student Jobber te ondersteunen met gericht adverteren, afgestemd op uw persoonlijke interesses. De bedoelde derden zullen uw persoonsgegevens uitsluitend verzamelen voor zover u uw toestemming heeft gegeven voor het plaatsen van cookies voor marketingdoeleinden.

Social media cookies hebben betrekking op buttons die dienen om webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale media netwerken. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van de sociale media netwerken zelf afkomstig zijn. Door deze code worden cookies geplaatst.

In het cookiebeleid op de website is verder beschreven in hoeverre Student Jobber van cookies gebruik maakt.

Uw rechten

U heeft het recht om Student Jobber te verzoeken om inzage, wissing en rectificatie van uw persoonsgegevens alsook om beperking van de u betreffende verwerking. Voorts heeft u het recht om tegen de verwerking bezwaar te maken en heeft u recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij Student Jobber een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens die Student Jobber verwerkt, in een computerbestand naar u of een door u genoemde organisatie te sturen.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, vraagt Student Jobber u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie de MRZ (machine readable zone, de strook met nummers op het document), documentnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Student Jobber zal zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen vier weken, reageren op uw verzoek.

Voor zover de verwerking van persoonsgegevens gebaseerd is op de van u verkregen toestemming, heeft u te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of in geval u in een ander land dan Nederland woonachtig bent, de toezichthoudende autoriteit aldaar.

Bewaren van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden door Student Jobber slechts bewaard voor zolang dat gelet op de doeleinden waarvoor zij zijn verkregen, noodzakelijk is. Student Jobber legt passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van te beschermen persoonsgegevens met zich meebrengen. De maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.

Contact

Voor vragen over deze privacy policy of vragen of klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens door Student Jobber, kunt u contact opnemen met Student Jobber. Student Jobber helpt u graag indien u vragen of klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Student Jobber of indien u uw persoonsgegevens wilt wijzigen of verwijderen.

Student Jobber
(onderdeel van Woestijne Products & Services)

Vogellaan 39

1422WN Uithoorn

Telefoonnummer: +31(0)619433419

E-mailadres: info@studentjobber.nl