Algemene voorwaarden Student Jobber

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, steeds met hoofdletter aangeduid, in de navolgende betekenis gebruikt.

 1. Student Jobber: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, onderdeel van Woestijne Products & Services, gevestigd aan Vogellaan 39, 1422WN te Uithoorn, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 73585424.
 2. Freelancer: iedere natuurlijke persoon, al dan niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, met wie Student Jobber een Gebruiksovereenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten en die middels de Website een of meerdere Opdrachten voor Opdrachtgevers uitvoert of beoogt uit te voeren.
 3. Opdrachtgever: iedere rechtspersoon, dan wel natuurlijke persoon handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, met wie Student Jobber een Gebruiksovereenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten en die middels de Website een of meerdere Opdrachten plaatst of beoogt te plaatsen met de bedoeling deze te laten uitvoeren door een Freelancer.
 4. Gebruiker: iedere Freelancer dan wel Opdrachtgever met wie Student Jobber een Gebruiksovereenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 5. Partijen: Student Jobber en de Gebruiker gezamenlijk.
 6. Gebruiksovereenkomst: de overeenkomst tussen Student Jobber en de Gebruiker die tot stand komt middels registratie door de Gebruiker op de Website.
 7. Website: studentjobber.nl.
 8. Opdracht: elke door een Opdrachtgever middels de Website aangeboden opdracht uit te voeren door een Freelancer.
 9. Account: het middels zijn e-mailadres en wachtwoord exclusief voor de Gebruiker toegankelijke gedeelte van de Website.
 10. Schriftelijk: communicatie op schrift, communicatie per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aan de Gebruiker gericht aanbod van Student Jobber tot het aangaan van een Gebruiksovereenkomst en iedere tot stand gekomen Gebruiksovereenkomst als zodanig.
 2. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en Schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover het bepaalde in deze algemene voorwaarden afwijkt van hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen, prevaleert hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden of de Gebruiksovereenkomst als zodanig, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn Partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE GEBRUIKSOVEREENKOMST

 1. Elk aan de Gebruiker gericht aanbod van Student Jobber tot het aangaan van een Gebruiksovereenkomst is vrijblijvend. Student Jobber is nimmer verplicht een Gebruiksovereenkomst met de Gebruiker aan te gaan.
 2. Aan een aanbod van Student Jobber dat een kennelijke fout of vergissing bevat, kan de Gebruiker geen rechten ontlenen.
 3. De Gebruiker dient zich voor totstandkoming van de Gebruiksovereenkomst op de Website te registreren. Bij de registratie dient de Gebruiker alle gevraagde verplichte gegevens volledig en naar waarheid te verstrekken. De Gebruiker dient bij de registratie akkoord te gaan met de toepasselijkheid van de onderhavige algemene voorwaarden.
 4. De Gebruiksovereenkomst komt tot stand op het moment dat de registratie van de Gebruiker per e-mail door Student Jobber is goedgekeurd en bevestigd. Vervolgens kan de Gebruiker middels zijn inloggegevens inloggen op zijn Account op de Website.
 5. Het is de Gebruiker niet toegestaan om tegelijkertijd over meer dan één Account te beschikken.
 6. De Gebruiker dient zijn inloggegevens voor toegang tot zijn Account strikt geheim te houden. Hij mag zijn Account niet in gebruik geven aan derden. Alle handelingen die onder het Account van de Gebruiker worden verricht, worden de Gebruiker toegerekend. De Gebruiker dient zijn Account dan ook met een sterk wachtwoord te beveiligen. De Gebruiker dient tevens zorg te dragen voor een veilige computerverbinding. In geval de Gebruiker misbruik van het Account door derden vermoedt, dient de Gebruiker dit onmiddellijk per e-mail aan Student Jobber te melden.
 7. De Gebruiker dient bij een wijziging van zijn bij Student Jobber bekende gegevens, zo spoedig mogelijk zijn Account te updaten. Student Jobber is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan doordat Student Jobber bij de uitvoering van de Gebruiksovereenkomst is uitgegaan van door de Gebruiker verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens dan wel het niet tijdig updaten daarvan door de Gebruiker.

ARTIKEL 4. | OVER STUDENT JOBBER EN AANBIEDEN EN AANNEMEN VAN OPDRACHTEN

 1. Aanmelding door de Gebruiker op de Website is kosteloos. Opdrachtgevers plaatsen op de daartoe op de Website aangegeven wijze Opdrachten die Freelancers kunnen aannemen. Zogenoemde Basic-Opdrachten kunnen door de Opdrachtgever kosteloos op de Website worden geplaatst. Voor dringende Opdrachten kan de Opdrachtgever, tegen betaling, een zogenoemde Premium-Opdracht plaatsen. Premium-Opdrachten worden op de homepage van de Website getoond. Opdrachten worden op de betreffende pagina van de Website gerangschikt op datum en tijd van plaatsing, waarbij nieuwere Opdrachten boven worden geplaatst.
 2. Door Opdrachtgevers aangeboden Opdrachten worden van de Website verwijderd indien de eventueel door de Opdrachtgever opgegeven deadline is verstreken, dan wel de Opdracht door een Freelancer is aangenomen.
 3. Freelancers kunnen op de daartoe op de Website aangewezen wijze bieden op door Opdrachtgevers aangeboden Opdrachten. Indien de Freelancer zijn bieding op de daartoe door Student Jobber aangewezen wijze bevestigt en de Opdrachtgever de bieding op de daartoe door Student Jobber aangewezen wijze accepteert, komt tussen de betreffende Freelancer en Opdrachtgever een bindende overeenkomst tot stand (de Opdracht). De Opdrachtgever is vanaf dat moment verplicht de aan de Opdracht verbonden prijs te betalen en de Freelancer is gehouden de Opdracht uit te voeren, zulks onverminderd het bepaalde in artikel 5. De Opdrachtgever ontvangt na totstandkoming van de Opdracht een factuur van Student Jobber, betreffende de voor de Opdracht bedongen prijs waartegen de Freelancer de Opdracht uitvoert. De betreffende factuur dient op de daartoe door Student Jobber aangewezen wijze te worden betaald binnen 14 dagen na factuurdatum.
 4. De contactgegevens van de Opdrachtgever en Freelancer worden pas aan de Freelancer c.q. Opdrachtgever bekendgemaakt als de Opdracht tot stand is gekomen.
 5. De Freelancer ontvangt 30% van de voor de Opdracht bedongen prijs vóór uitvoering van de Opdracht. Het restant wordt uitgekeerd na uitvoering van de Opdracht door de Freelancer, binnen 14 dagen nadien.
 6. De Freelancer is per Opdracht een commissie aan Student Jobber verschuldigd. De commissie betreft een percentage over de voor de Opdracht bedongen prijs en is afhankelijk van de hoogte van deze prijs. De commissie bedraagt:
 • 10% voor Opdrachten met een prijs tot € 100,-;
 • 8% voor Opdrachten met een prijs meer dan € 100,- tot en met € 250,-;
 • 5% voor Opdrachten met een prijs meer dan € 250,-.
 1. Na afronding van iedere Opdracht ontvangt de betreffende Opdrachtgever een e-mail van Student Jobber met het verzoek om de betreffende Freelancer te beoordelen. Indien de Freelancer ten minste tien 4+ sterren-reviews heeft behaald, bedraagt de commissie over de volgende Opdrachten, in afwijking van het bepaalde in het vorige lid:
 • 5% voor Opdrachten met een prijs tot € 100,-;
 • 5% voor Opdrachten met een prijs meer dan € 100,- tot en met € 250,-;
 • 4% voor Opdrachten met een prijs meer dan € 250,-.
 1. De toepasselijke commissie wordt door Student Jobber verrekend met de aan de Freelancer toekomende betaling uit hoofde van de betreffende Opdracht.
 2. De Freelancer maakt onder zijn Account een portfolio aan waarmee hij onder meer zijn eigenschappen, specialismen en indien beschikbaar, eerder uitgevoerde opdrachten kenbaar maakt aan Opdrachtgevers. De Freelancer staat ervoor in dat alle informatie uit zijn portfolio juist is en vrijwaart Student Jobber van alle aanspraken van Opdrachtgevers ter zake.
 3. Student Jobber is bij Opdrachten geen partij en aanvaardt ter zake de uitvoering daarvan door de Freelancer en Opdrachtgever geen enkele aansprakelijkheid. De Gebruiker dient zijn gezonde verstand te gebruiken bij het aanbieden c.q. aannemen van Opdrachten en is er zelf verantwoordelijk voor te beoordelen of het aanbod van een Opdrachtgever c.q. de kwalificaties van de Freelancer zoals in zijn portfolio vermeld, betrouwbaar is/zijn. Ter zake fouten en tekortkomingen van Freelancers en Opdrachtgevers in het kader van een tussen hen tot stand gekomen Opdracht, aanvaardt Student Jobber geen enkele aansprakelijkheid.
 4. Het recht van ontbinding als bedoeld in artikel 6:230o van het Burgerlijk Wetboek (BW) is niet van toepassing. De dienstverlening van Student Jobber beperkt zich tot bemiddeling bij de totstandkoming van Opdrachten. Door totstandkoming van een Opdracht is de bedoelde dienstverlening nagekomen en het bedoelde recht van ontbinding vervallen. De Freelancer verklaart uiterlijk bij totstandkoming van de Opdracht uitdrukkelijk dat Student Jobber met voorafgaande instemming van de Freelancer met de nakoming van de bedoelde dienstverlening mag aanvangen en dat de Freelancer afstand doet van zijn recht van ontbinding zodra de bedoelde dienstverlening is nagekomen, oftewel de Opdracht tot stand is gekomen.
 5. Opdrachten worden door de Freelancer uitgevoerd conform de in het kader van de Opdracht vastgestelde specificaties. De Freelancer staat ervoor in dat hij de Opdracht uitvoert, op de eventueel daartoe overeengekomen datum en tijd. Een enkele overschrijding van de termijn biedt de Opdrachtgever evenwel geen recht op annulering van de Opdracht. Artikel 5.4 vindt in dat geval overeenkomstige toepassing.

ARTIKEL 5. | ANNULEREN VAN OPDRACHTEN DOOR FREELANCERS EN OPDRACHTGEVERS

 1. Indien de Opdracht wordt geannuleerd dan wel niet wordt uitgevoerd als gevolg van een aan de Freelancer toerekenbare omstandigheid, zal Student Jobber de eigenlijk aan de Freelancer toekomende vergoeding aan de Opdrachtgever terugbetalen. Student Jobber is tegenover de Opdrachtgever evenwel pas gehouden tot terugbetaling als Student Jobber de aanbetaling van 30% van de Freelancer heeft terugontvangen. Indien terugbetaling door de Freelancer nog niet heeft plaatsgevonden binnen acht weken nadat voor Student Jobber kenbaar is geworden dat de Freelancer de Opdracht als gevolg van een aan hem toerekenbare omstandigheid niet voor de Opdrachtgever heeft uitgevoerd, zal Student Jobber binnen deze termijn van acht weken in elk geval tot terugbetaling van 70% van de aan de Opdracht verbonden prijs aan de Opdrachtgever overgaan, zonder dat Student Jobber gehouden is het restant aan de Opdrachtgever te vergoeden, onverminderd de wettelijke aanspraken van de Opdrachtgever op de Freelancer ter zake.
 2. Indien de Opdracht wordt geannuleerd of niet kan worden volbracht als gevolg van een aan de Opdrachtgever toerekenbare omstandigheid, vindt afrekening op reguliere wijze plaatst en blijft de Opdrachtgever de overeengekomen betaling dan ook onverkort verschuldigd.
 3. Indien de Opdracht wordt geannuleerd dan wel niet wordt uitgevoerd, blijft de commissie die Student Jobber voor rekening van Freelancers brengt, door de Freelancer verschuldigd, met dien verstande dat als de Opdracht niet kan worden uitgevoerd als gevolg van een aan de Opdrachtgever toerekenbare omstandigheid, de Opdrachtgever de commissie draagt. Student Jobber zal de commissie in dat geval verrekenen met het aan de Opdrachtgever terug te betalen bedrag.
 4. Indien nakoming van de Opdracht niet kan plaatsvinden op de eventueel daartoe overeengekomen datum en tijd en nakoming niet blijvend onmogelijk is, is dit geen grond voor annulering van de Opdracht en toepassing van lid 1 en/of 2. In geval nakoming nog mogelijk is, zullen de Opdrachtgever en Freelancer in onderling overleg een nieuwe datum en tijd vaststellen.

ARTIKEL 6. | PRIJZEN/VERGOEDINGEN EN BETALINGEN

 1. Alle verschuldigde prijzen en vergoedingen zijn exclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
 2. De aan de Freelancer uit hoofde van de Opdracht toekomende vergoeding, minus de te verrekenen commissie, wordt aan de Freelancer uitbetaald op de door de Freelancer verstrekte en bij Student Jobber bekende bankrekening.
 3. De Freelancer staat ervoor in dat zijn bankgegevens zoals bij Student Jobber bekend, steeds juist en volledig zijn en de naam behorende bij het IBAN-nummer overeenkomt met de naam van de Freelancer, bij gebreke waarvan Student Jobber niet aansprakelijk is voor enige daaruit voor de Freelancer voortvloeiende schade.
 4. De aan een Premium-Opdracht verbonden betaling dient door de Opdrachtgever te worden voldaan op een van de daartoe door Student Jobber aangewezen wijze. In geval van iDeal- of een daarmee vergelijkbare online betaling, is Student Jobber niet eerder gehouden de Premium-Opdracht op de Website te plaatsen dan nadat de betaling daarvoor door Student Jobber is ontvangen. In geval van betaling middels overboeking, dient betaling plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum, op de voor het overige op de factuur voorgeschreven wijze.
 5. Indien tijdige betaling van enige door de Gebruiker aan Student Jobber verschuldigde betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de Gebruiker van rechtswege in. Vanaf de dag dat dit verzuim intreedt, is de Gebruiker over het openstaande bedrag, de dan geldende wettelijke (handels)rente verschuldigd. Alle redelijke kosten, zowel gerechtelijke, buitengerechtelijke als executiekosten, gemaakt ter verkrijging van door de Gebruiker aan Student Jobber verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de Gebruiker.

ARTIKEL 7. | OVERIGE GEBRUIKSVOORWAARDEN

 1. De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de betaling van eventuele heffingen en belastingen die op basis van de toepasselijke wet- en regelgeving, niet ten laste van Student Jobber dienen te komen.
 2. Het is voor Freelancers en Opdrachtgevers niet toegestaan om buiten de Website om Opdrachten aan te nemen c.q. aan te bieden. Het bepaalde in artikel 11 is daarop van toepassing.
 3. De Gebruiker dient zich bij het gebruik van de Website te houden aan de toepasselijke wet- en regelgeving, alsook aan de normale fatsoensnormen. Student Jobber verwacht dat Gebruikers elkaar en Student Jobber met respect behandelen, ook als een Opdracht tussen een Freelancer en Opdrachtgever niet aan de verwachtingen voldoet.
 4. Het is niet toegestaan om persoonsgegevens betreffende andere Gebruikers bekend te maken aan derden via de Website of anderszins voor andere doeleinden te gebruiken dan noodzakelijk is in verband met het normale gebruik van de Website en diensten van Student Jobber.
 5. Door het plaatsen van afbeeldingen, teksten of welke andere content op Website dan ook, verstrekt de betreffende Gebruiker Student Jobber een licentie om deze content te gebruiken zolang de Gebruiksovereenkomst met de betreffende Gebruiker voortduurt. Reviews van Opdrachtgevers zullen na eindigen van de Gebruiksovereenkomst met de betreffende Opdrachtgever, nog wel mogen worden getoond. De Gebruiker staat ervoor in dat de door hem aan de Website toegevoegde content geen inbreuk maakt op de (intellectuele) eigendomsrechten van derden. De Gebruiker vrijwaart Student Jobber van alle aanspraken van derden ter zake.
 6. Reviews van Opdrachtgevers over Freelancers dienen gebaseerd te zijn op de waarheid en respectvol te zijn. Deze mogen door Student Jobber worden verwijderd indien Student Jobber daartoe gegronde reden acht te hebben, bijvoorbeeld omdat de review onjuist, aanstootgevend of anderszins onbehoorlijk is.
 7. Indien Student Jobber gegronde reden heeft om aan te nemen dat in strijd wordt gehandeld met het bepaalde in de vorige leden van dit artikel of enige andere bepaling voortvloeiende uit de Gebruiksovereenkomst, is Student Jobber gerechtigd de Gebruiksovereenkomst met de betreffende Gebruiker met onmiddellijke ingang op te schorten door het Account van de Gebruiker voor onbepaalde tijd te blokkeren dan wel de Gebruiksovereenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, zonder jegens de Gebruiker aansprakelijk te zijn voor enige daaruit voor de Gebruiker voortvloeiende schade.
 8. Indien de Gebruiker merkt dat een andere Gebruiker een inbreuk maakt op het bepaalde in deze algemene voorwaarden, kan de Gebruiker, overeenkomstig het bepaalde in artikel 10, een gemotiveerde klacht indienen bij Student Jobber zodat Student Jobber daartegen zo nodig passende maatregelen kan nemen.

ARTIKEL 8. | DUUR VAN DE GEBRUIKSOVEREENKOMST EN OPZEGGING

 1. De Gebruiksovereenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en kan, onverminderd het bepaalde in het volgende lid, door de Gebruiker op elk moment worden opgezegd. Opzegging door de Gebruiker dient te geschieden door zichzelf, onder zijn Account, van de Website te deregistreren.
 2. Indien en voor zolang de Gebruiker nog partij is bij een Opdracht tussen hem en een Opdrachtgever c.q. Freelancer, blijven zijn verplichtingen voortvloeiende uit deze Opdracht bestaan en is deregistratie door de Gebruiker niet mogelijk totdat deze Opdracht is geëindigd en administratief volledig is afgewikkeld.
 3. Onverminderd de overige in deze algemene voorwaarden vermelde beëindigingsgronden, kan Student Jobber de Gebruiksovereenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen indien hij zijn bedrijfsvoering staakt of anderszins redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd de Gebruiksovereenkomst voort te laten duren.
 4. Na beëindiging van de Gebruiksovereenkomst blijven de bedingen die naar hun aard of strekking tevens bestemd zijn om te blijven gelden na beëindiging van de Gebruiksovereenkomst, waaronder het bepaalde in deze algemene voorwaarden mede begrepen, onverkort van kracht.

ARTIKEL 9. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

 1. Ten aanzien van het aanbod van Opdrachten van Opdrachtgevers en het aannemen van Opdrachten door Freelancers, treedt Student Jobber uitsluitend bemiddelend op. Student Jobber faciliteert uitsluitend de totstandbrenging van Opdrachten tussen Opdrachtgevers en Freelancers en de afwikkeling van de betaling van de Opdrachtgever. Voor het overige is Student Jobber, behoudens het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, niet betrokken bij de uitvoering van Opdrachten en is Student Jobber niet aansprakelijk voor de kwaliteit van de door Freelancers uitgevoerde diensten. In geval van klachten of tekortkomingen van Freelancers c.q. Opdrachtgevers, dient de Opdrachtgever c.q. Freelancer dan ook rechtstreeks contact op te nemen met de betreffende Freelancer c.q. Opdrachtgever. De Gebruiker wordt evenwel verzocht om zo spoedig mogelijk na constatering daarvan, overeenkomstig het bepaalde in artikel 10, Student Jobber per e-mail in kennis te stellen van eventuele klachten over en/of tekortkomingen van andere Gebruikers, voor zover die klachten c.q. tekortkomingen redelijkerwijs invloed kunnen hebben op de goede naam van Student Jobber en de kwaliteit van de middels de Website aangeboden diensten. Student Jobber kan dientengevolge adequaat optreden jegens Gebruikers in geval de klacht gegrond is, doch zonder dat Student Jobber aansprakelijk is voor fouten of tekortkomingen van Gebruikers, van welke aard dan ook.
 2. Behoudens opzet en bewuste roekeloosheid van Student Jobber, is Student Jobber nimmer aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade door de Gebruiker geleden in verband met het gebruik van de Website.
 3. Student Jobber spant zich in om de juiste werking en de bereikbaarheid van de Website te optimaliseren. Echter kan Student Jobber niet garanderen dat de Website onbeperkt beschikbaar is en dat alle voorzieningen van de Website steeds probleemloos functioneren. Alle aansprakelijkheid van Student Jobber ter zake is uitgesloten.
 4. Student Jobber is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, waaronder letselschade mede begrepen, die de Gebruiker lijdt als gevolg van de uitvoering van een Opdracht tot stand gekomen tussen hem en een Freelancer c.q. Opdrachtgever.
 5. De Gebruiker vrijwaart Student Jobber van eventuele aanspraken van derden, waaronder aanspraken van andere Gebruikers mede begrepen, welke derden in verband met de uitvoering van de Gebruiksovereenkomst of een Opdracht schade lijden en waarvan de oorzaak aan de Gebruiker kan worden toegerekend. Indien Student Jobber in dat verband door derden mocht worden aangesproken, dan is de Gebruiker verplicht Student Jobber zo nodig zowel buiten als in rechte bij te staan en onmiddellijk al hetgeen te doen dat van hem in dat geval redelijkerwijs verwacht mag worden. Mocht de Gebruiker verzaken in het nemen van adequate maatregelen, dan is Student Jobber, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Student Jobber en derden daardoor ontstaan, komen volledig voor rekening en risico van de Gebruiker.

ARTIKEL 10. | KLACHTEN

 1. Klachten met betrekking tot de uitvoering van de Gebruiksovereenkomst door Student Jobber dienen binnen bekwame tijd nadat de Gebruiker de gronden die tot de klacht aanleiding gaven, volledig en duidelijk omschreven, per e-mail te worden ingediend bij Student Jobber.
 2. Bij Student Jobber ingediende klachten worden binnen zeven dagen na ontvangst daarvan beantwoord. Indien een klacht een langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van zeven dagen geantwoord met een ontvangstbevestiging en een indicatie van wanneer de Gebruiker een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 3. Indien de klacht van een Freelancer, natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, in het kader van de Gebruiksovereenkomst, niet in onderling overleg kan worden opgelost, kan de Gebruiker het geschil voorleggen aan de geschillencommissie via het ODR-platform (europa.eu/consumers/odr/).

ARTIKEL 11. | RELATIEBEDING

 1. Het is de Gebruiker, behoudens voorafgaande Schriftelijke toestemming van Student Jobber, niet toegestaan om tot 12 maanden nadat de laatste Opdracht tussen de Opdrachtgever en Freelancer in het kader waarvan Student Jobber heeft bemiddeld, is geëindigd, buiten bemiddeling van Student Jobber om, te contracteren met de Freelancer respectievelijk Opdrachtgever ter zake diensten door de Freelancer te verlenen die verwant zijn aan de diensten ter zake waarvan Student Jobber gewoonlijk bemiddelt.
 2. Bij overtreding van het bepaalde in lid 1, verbeurt de Gebruiker aan Student Jobber een dadelijk en ineens, zonder voorafgaande ingebrekestelling of sommatie, opeisbare eenmalige boete van € 500, – (zegge: vijfhonderd euro) per overtreding, alsmede € 100, – (zegge: honderd euro) voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van Student Jobber om volledige schadevergoeding te vorderen.

ARTIKEL 12. | SLOTBEPALINGEN

 1. Door het aangaan van de Gebruiksovereenkomst stemt de Gebruiker in met de ontvangst per e-mail van een maandelijkse nieuwsbrief met informatie over de dienstverlening van Student Jobber, zoals wat betreft updates, nieuwtjes en tips. De Gebruiker kan zich voor de verdere ontvangst van deze nieuwsbrieven evenwel uitschrijven middels de uitschrijflink in de nieuwsbrieven.
 2. Alle intellectuele eigendomsrechten op de handelsnaam en domeinnaam van Student Jobber, de Website, vormgeving daarvan, onderliggende software en de op de Website weergegeven beeldmaterialen en overige content, blijven te allen tijde bij Student Jobber of zijn licentiegevers rusten, behoudens voor zover deze goederen van de Gebruiker zelf afkomstig zijn.
 3. Op de Gebruiksovereenkomst en alle daaruit tussen Partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 4. Partijen zullen niet eerder een beroep doen op de rechter dan nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
 5. Voor zover de wet daarvan onder de gegeven omstandigheden van het geval niet dwingend afwijkt, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Student Jobber aangewezen om van eventuele gerechtelijke geschillen tussen Partijen kennis te nemen.